Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Międzynarodowy Rok Mapy

Od 1 stycznia 2015 roku Międzynarodowa Asocjacja Kartograficzna (MAK), przy wsparciu Organizacji Narodów Zjednoczonych, rozpoczęła obchody Międzynarodowego Roku Mapy (MRM). Z inicjatywy Narodowego Członka MAK, czyli Instytutu Geodezji i Kartografii w porozumieniu z Głównym Geodetą Kraju został powołany Krajowy Komitet Obchodów Międzynarodowego Roku Mapy. Międzynarodowy Rok Mapy jest inicjatywą środowiska kartografów ukierunkowaną na inne środowiska i na całe społeczeństwo.

Celem MRM jest promocja i popularyzacja mapy w społeczności ogólnoświatowej, krajowej, regionalnej i lokalnej poprzez ukazanie jej jako bogatego i użytecznego środka przekazu informacji. Obchody Międzynarodowego Roku Mapy mają za zadanie:
- uczynić mapę  bardziej przystępną dla społeczeństwa,
- przedstawić jak mapy i atlasy  mogą być używane w społeczeństwie,
- wskazać, jak technologia informacyjna  może być stosowana w dostępie do geoinformacji i jak samemu można opracowywać mapy,
- zaprezentować różne typy map i sposoby ich wykonania,
- zaprezentować technologię produkcji map i atlasów,
- wykazać potrzebę trwałego rozwoju infrastruktury informacji geograficznej.
Analizując nurty badawcze, można zaobserwować tendencje odzwierciedlające odwieczne pragnienie człowieka do poznania swojego bliższego i dalszego otoczenia. Dostrzec można także ciągłą chęć ludzi do odnalezienia swoich korzeni w przeszłości, do ustalenia swojego miejsca w teraźniejszości i do określenia celu swojego istnienia w przyszłości. My, kartografowie także ulegamy tym dążeniom. Zwłaszcza, że mamy stosowne narzędzie, za pomocą którego możemy obrazować i badać zależności przestrzenno-czasowe wybranych obiektów i zjawisk występujących na powierzchni Ziemi lub na innych planetach. Możemy pokazać jakościowo-ilościowe charakterystyki tychże obiektów i zjawisk oraz analizować relacje występujące pomiędzy nimi a otaczającym je środowiskiem naturalnym. Również możemy rozpatrywać różnorodne zależności wynikające z  działalności ludzkiej i przejawów życia społecznego, występujące na wybranym, przestrzennie określonym obszarze. Mamy także sposobność prezentować i śledzić dynamikę tych przemian w czasie minionym, obecnym lub przyszłym. Podstawą tych analiz są mapy.*

* Powyższy tekst zaczerpnięto z wprowadzenia do tematyki sesji naukowej pt. "MAPA W SŁUŻBIE SPOŁECZEŃSTWU" organizowanej przez Uniwersytet Gdański w Instytucie Geografii.

Mapa była wielokrotnie tematem lub elementem znaczków pocztowych wydawanych przez szereg administracji pocztowych. Kilkanaście przykładów znajdziemy poniżej. Ale mapa była także wykorzystywana do drukowania znaczków pocztowych, o czym piszą Panowie K. Trawiński i R, Prange w najnowszym, czerwcowym, numerze Filatelisty.

 

Jesteś tutaj: START | Nauka i technika | Międzynarodowy Rok Mapy