Okres przedznaczkowy

Okres przedznaczkowy oznacza czas, gdy usługi pocztowe nie były opłacane znaczkami pocztowymi lecz gotówką, z potwierdzeniem na liście wniesienia opłaty słowem "franco". Okres przedznaczkowy na ziemiach polskich trwał do pierwszych lat drugiej połowy XIX w każdym z trzech zaborów. W Prusach i w Austrii 1. znaczki pocztowe został wyemitowane w 1850 roku i od tego momentu można uznać, że w tej części ziem polskich okres przedznaczkowy został zakończony. Z kolei w Rosji 1. znaczek pocztowy wprowadzono do obiegu trzy lata później. W utworzonym z części ziem polskich będących w zaborze rosyjskim Królestwie Polskim 1. znaczek pocztowy z polskojęzycznym tekstem został wprowadzony do obiegu 1.01.1860 roku. Listy wojskowe i urzędowe - odpowiednio oznaczone - były najczęściej zwolnione od opłat.

Kliknij na link interesującego Ciebie waloru.
Aby powrócić do wykazu kliknij na -Powrót do menu- znajdujący się na końcu opisu wybranego waloru.

Listy z okresu po upadku Księstwa Warszawskiego
List z 9 lipca 1815 r. do płk. Jana Kozietulskiego

Listy z okresu Powstania Listopadowego
List z 24 lutego 1831 r. ze Zgierza do Warszawy
List z 2 marca 1831 r. z Sochaczewa do Warszawy
List z 9 marca 1831 r. z Włocławka do Warszawy
List z 18 marca 1831 r. z Rawy do Warszawy
List z 19 marca 1831 r. z Błonia do Warszawy
List z 19 marca 1831 r. z Łęczycy do Warszawy
List bez daty (7 marca 1831 r.) z Sandomierza do Warszawy
List bez daty z Krośniewic do Warszawy
List z 6 września 1831 r.) do Modlina


List z 9 lipca 1815 r. do płk. Jana Kozietulskiego

List z zawartością, wysłany 9 lipca 1815 r. przez ppłk Ruttiera do pułkownika Jana Kozietulskiego z jego stemplem lakowym na odwrotnej stronie jako dowódcy 4-go Pułku Ułanów. Ppłk. Ruttier stosował ten stempel pod nieobecność leczącego się w W-wie Kozietulskiego. Pełna treść listu w książce M. Brandysa: „Kozietulski i inni”, Warszawa 1974, ss. 286-288. Ze zbioru J. Niebrzydowskiego, USA.
A letter with content sent on 9 July 1815, by Lt. Col. Ruttiera to Colonel John Kozietulskiego with his wax stamp on the revers site as a Commander of the 4th Cavalry Regiment. Lt. Col. Ruttier used this wax stamp in the absence of Kozietulski, who was treating himself in that time in Warsaw. The full text of the letter is published in the book of M. Brandys "Kozietulski and others", Warszawa 1974, pp. 286-288. From the collection of J. Niebrzydowski, USA.
-Powrót do menu-


List z 24 lutego 1831 r. ze Zgierza do Warszawy

List wojskowy z Powstania Listopadowego wysłany 24 lutego 1831 r. ze Zgierza do Warszawy. Stempel liniowy urzędu nadawczego w Zgierzu. Treść adresu na kopercie:

„Służba woyskowa, No.33/ Do/Jaśnie Wielmożnego Generała/Dywizji Klickego Dowódcy/Siły Zbroynej na lewym brzegu/ Wisły/w Warszawie/KPMZ/pilne”.

Ze zbioru J. Niebrzydowskiego, USA.
24 February 1831. November Uprising period. Military letter sent from Zgierz to Warsaw, to General Klicki - commander of the armed forces on the left bank of the Wisła River. Hand written text "Służba woyskowa" means of military post service. This letter is marked as “Urgent” (Pilne). From the collection of J. Niebrzydowski, USA.
-Powrót do menu-


List z 2 marca 1831 r. z Sochaczewa do Warszawy

List wojskowy z Powstania Listopadowego wysłany 2 marca 1831 r. z Sochaczewa do Warszawy. Stempel liniowy urzędu nadawczego w Sochaczewie. Treść adresu na kopercie:

„No.19 Służba wojskowa/do/Jaśnie Wielmożnego Generała Dywizji/Barona Klickiego/Dowódcy Jazdy Królestwa Polskiego/w Warszawie/od Majora Wol….gier/Dowód.Zak.Jazdy Wtwa/Kaliskiego”.

Ze zbioru J. Niebrzydowskiego, USA.
18 March 1831. November Uprising period. Military letter sent from Rawa to Warsaw, to General Klicki, commander of the army on the left bank of the Wisła River. Hand written text "Służba woyskowa" is the mark of military post service. From the collection of J. Niebrzydowski, USA.
-Powrót do menu-


List z 9 marca 1831 r. z Włocławka do Warszawy

List wojskowy z Powstania Listopadowego wysłany 9 marca 1831 r. z Włocławka do Warszawy. Stempel liniowy urzędu nadawczego we Włocławku. Treść adresu na kopercie:

„Służba woyskowa, Do/ Jaśnie Wielmożnego Generała Dywizji/Klickiego/Dowódcy Siły Zbroynej na lewym brzegu Wisły/w Warszawie/ Nr 84 Rapport od Komendanta/Placu Miasta Włocławka”.

Ze zbioru J. Niebrzydowskiego, USA.
9 March 1831. November Uprising period. Military letter with Report No 84 sent from Włocławek to Warsaw. The sender was the commander of the town Włocławek. The addressee – General Klicki - commander of the armed forces on the left bank of the Wisła River. Hand written text "Służba woyskowa" means of military post service. From the collection of J. Niebrzydowski, USA.
-Powrót do menu-


List z 18 marca 1831 r. z Rawy do Warszawy

List wojskowy z Powstania Listopadowego wysłany 18 marca 1831 r. z Rawy do Warszawy. Stempel liniowy urzędu nadawczego w Rawie. Treść adresu na kopercie:

„Służba woyskowa/do/Jaśnie Wielmożnego Klickiego/Generała Dywizji Dowódcy Wojsk po/lewym brzegu Wisły/w Warszawie”

(skośny napis w dolnym lewym narożniku – nieczytelny). Ze zbioru J. Niebrzydowskiego, USA.
18 March 1831. November Uprising period. Military letter sent from Rawa to Warsaw, to General Klicki, commander of the army on the left bank of the Wisła River. Hand written text "Służba woyskowa" is the mark of military post service. From the collection of J. Niebrzydowski, USA.
-Powrót do menu-


List z 19 marca 1831 r. z Błonia do Warszawy

List wojskowy z Powstania Listopadowego wysłany 19 marca 1831 r. z Błonia do Warszawy. Stempel liniowy urzędu nadawczego w Błoniu. Treść adresu na kopercie:

„Nr.37 Służba woyskowa/Do/Jaśnie Wielmożnego Klickiego/Generała Dywizji Woyska/Polskiego/w Warszawie Komendant Placu Miasta/Błonie/Rapport”.

Ze zbioru J. Niebrzydowskiego, USA.
19 March 1831. November Uprising period. Military letter with Report sent from Błonie to Warsaw. The sender was the commander of the town Błonie. The addressee – Major General Klicki of the Polish Army. Hand written text "Służba woyskowa" means of military post service. From the collection of J. Niebrzydowski, USA.
-Powrót do menu-


List z 19 marca 1831 r. z Łęczycy do Warszawy

List wojskowy z Powstania Listopadowego wysłany 19 marca 1831 r. z Łęczycy do Warszawy ze stemplem formacyjnym Komendata Placu na rewersie. Stempel liniowy urzędu nadawczego w Łęczycy. Treść adresu na kopercie:

„Służba woyskowa, Nr271/Do/Jaśnie Wielmożnego/ Klickiego/Generała Dywizji Kawalera różnych/orderów/w Warszawie/ od/Komendanta Placu/Miasta Łęczycy”.

Na rewersie listu stempel formacyjny Komendanta Placu Miasta Łęczycy z orłem w koronie. Ze zbioru J. Niebrzydowskiego, USA.
19 March 1831. November Uprising period. Military letter sent from Łęczyca to Warsaw. The sender was commander of the town Łęczyca and the addressee - the Major General Klicki.
Hand written text "Służba woyskowa" means of military post service. Formation stamp of the commander of the Łęczyca town on the reverse side. From the collection of J. Niebrzydowski, USA.
-Powrót do menu-


List bez daty (7 marca 1831 r.) z Sandomierza do Warszawy

List wojskowy z Powstania Listopadowego wysłany bez daty (z datą 7.03.1831 r. w treści korespondencji) z Sandomierza do Warszawy ze stemplem formacyjnym Sandomierskich Batalion Strzelców Celnych zawierającym trąbkę i skrzyżowane rogi na rewersie. Treść adresu na kopercie:

 „113 od Dowódcy Strzelców Celnych/Wtwa Sandomierskiego/Do/JW. Generała Dywizji Klickiego/Dowódcy Siły Zbroynej/po lewym brzegu Wisły/w miejscu/Służba woyskowa”. 

Ze zbioru J. Niebrzydowskiego, USA.
No date of shipment but 7 March 1831 inside correspondance. November Uprising period. Military letter sent from Sandomierz to Warsaw. The sender was commander of the Sandomierz's Battalion of  Customs Shooters and the addressee - the General Klicki, commander of the armed forces on the left bank of the Wisła River. Hand written text "Służba woyskowa" means of military post service. The formation mark on the reverse side. From the collection of J. Niebrzydowski, USA.
-Powrót do menu-


List bez daty z Krośniewic do Warszawy

List wojskowy z bardzo ciekawą treścią z Powstania Listopadowego wysłany bez daty przez Feliksa Walewskiego z Krośniewic do Warszawy. Liniowy stempel miejsca nadania. Treść adresu na kopercie:

„No.17, S.W./do/Jaśnie Wielmożnego Generała Dywizji Klickiego/ Dowódcy Rezerw w Królestwie Polskim/ wielu wyższych Orderów Kawalera/od/ Kommendanta Rezerwy Pułku Ułanów Powstania Kaliskiego/Majora Walewskiego Rapport/w Łowiczu lub w Warszawie”. 

Ze zbioru J. Niebrzydowskiego, USA.
No date of shipment. November Uprising period. Military letter with very interesting content sent from Krośniewice to Warsaw. The sender was major Walewski commander of the Kalisz Uhlan Uprising Reserves  and the addressee - the Major General Klicki, commander of the Reserves in the Polish Kingdom.
Hand written text "Służba woyskowa" means of military post service. From the collection of J. Niebrzydowski, USA.
-Powrót do menu-


List z n6 września 1831 r. do Modlina

List pisany po francusku 6 września 1831 r. przez Hrabiego Krakowieckiego do Generała Brygady Hrabiego Leduchowskiego w Modlinie w sprawie generała Kazimierza Słupeckiego. Tłumaczenie treści listu na polski. Niejasny sposób wysyłki i dostarczenia korespondencji ze względu na brak adnotacji pocztowych. Ze zbioru J. Niebrzydowskiego, USA.
6 September 1831. November Uprising period. Letter written in French by the Earl Krakowiecki to Brigadier General Earl Leduchowski located in Modlin fortress concerning General Kazimierz Słupecki. The postal route unclear due to lack of any postal marks. From the collection of J. Niebrzydowski, USA.
-Powrót do menu-